AKCJONARIUSZE - Archiwum

Zwołanie NWZA

Zarząd TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 września 2020 r. o godz. 16.30, które odbędzie się w auli w budynku CP Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 w Poznaniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Zwołanie WZA

Zarząd TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 par. 1, w związku z art. 402, par.1 i 4065 par. 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 grudnia 2020 r. o godz. 16.00, które odbędzie się w sali 05 w siedzibie spółki przy ul. Niepodległości 2 w Poznaniu. Udział w Walnym Zgromadzeniu, oddawanie i liczenie głosów, odbywać się będzie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS za rok obrotowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 11. Złożenie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z oceny:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  2. sprawozdania finansowego Spółki,
  3. sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS,
  4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS,
  5. wniosku Zarządu co do podziału zysku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego na dzień 30 czerwca 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
 19. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Wezwanie akcjonariuszy 1/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Wezwanie akcjonariuszy 2/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Wezwanie akcjonariuszy 3/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Wezwanie akcjonariuszy 4/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.


Wezwanie akcjonariuszy 5/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

KONTAKT

 • kancelaria@tetos.pl
 • al. Niepodległości 2
  61-874 Poznań
 • +48 61 885 34 00
 • LOKALIZACJA